Sohbet Girişi
Reklam 1 Kod Alanı

Abdülkadir Geylâni Hazretleri’nin Allah’a Yakarışları

Abdülkadir Geylâni Hazretleri’nin Allah’a Yakarışları
Reklam 3 Kod Alanı

Hak dostlarından Abdülkadir Geylâni Hazretleri’nin münâcâtlarından bazıları.

Kādiriyye tarikatının kurucusu, Hazret-i Abdülkadir Geylâni’nin kuddise sirruh münâcâtları.

Reklam 5 Kod Alanı

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ’NİN ALLAH’A YAKARIŞI

Allah’ım! Bize gerek sana karşı, gerek kullarının seçkinlerine karşı hüsn ü edeble davranmayı nasip et. Sebeblere dayanıp güvenme ibtilasına bizi mübtela kılma! Seni, tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz, üzerinde bizi sabit kadem eyle! Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arzetmekle başkalarından müstağnî kıl! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle cezalandırma, bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et amin! (Sohbet, 61)

Allah’ım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeblerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebebleri sana ortak tanıma bağından kurtar. (62)

Allah’ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstağnî olalım yalnız seni zikredelim. Yalnız senden isteyelim. (62)

Allah’ım! Bizler hepimiz seni murâd ediyoruz. Seni diliyoruz. Ancak, afetler ve engeller bizim önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani oluyorlar. (62)

Allah’ım! Bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi, kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et! Tâ ki nefislerimiz islah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster, ömrümüzün kalan kısımını senin yolunda meşguliyetle geçirelim.

Allah’ım! Bizi helak olmaktan kurtar, senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyada da ahirette de dünyada kalplerimizle, ahirette gözlerimizle, yalnız sana nazar etmeyi dileriz.

Allah’ım! Sen bütün insanları kendi kapına yönelt. Bu benim tek ve ebedî isteğimdir. Her şey sana aittir, sana mahsustur. Bu benim sevap kazanmama vesile olabilecek umumî bir duadır.

Allah’ım Muhammed aieyhisselâma ve O’nun soyuna salât selâm eyle. İslâm ümmetinin önderini de İslâm ümmetini de muhafaza eyle. Tebeayı da tebeanın başındakini de sen koru. Onların kalblerini hayır bahğ sinde biribirine kenetle. Hayırlı işlerde birlik olsunlar. Biribirinin şerrini diğerinden def et. Birbirlerine zararlı olmasınlar.

Allah’ım! Sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günâhlarımızı biliyorsun, onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıblarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Allah’ım! Kötü fiillerimizi ifşa etme. Günâhlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma.

Ya Rabbi! Eğer unutur veya hata edersek bu yüzden bizi muaheze etme.

Ey Rabbımız! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme.

Ey Rabbımız! Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sâdır olan günâhları affet, bizi mağfiret eyle. Yarlığa. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et. (Fethü’r-Rabbanî, 26. sohbet)

Reklam 4 Kod Alanı
admin 28
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
Reklam 2 Kod Alanı
söz
yukarı