Sohbet Girişi
Reklam 1 Kod Alanı

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar
Reklam 3 Kod Alanı

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak sıkıntı duası Arapça, Türkçe okunuşu ve anlamı. Sıkıntıdan kurtulmak için hangi dualar okunur? Sıkıntıda okunacak dualar (sıkıntı duası) neler? Peygamberimizin okuduğu ve tavsiye ettiği sıkıntı duası hangisidir?

İnsanın uğradığı sıkıntı, keder, bela ve musibetlere karşı Allah korusun isyana düşmeyip Rabbine dua etmelidir. Kendi için Allah’tan hayırlı olanı dilemelidir. Bela ve musibetlerin defi için duada bulunmalıdır.

Reklam 5 Kod Alanı

Kur’an’da, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve nice Allah dostları bela ve sıkıntılara karşı dualar tavsiye etmişlerdir. Bu duaları okumalı ve Allah’a (c.c) tam bir bağlılık ile teslime olmalıyız. “Şüphesiz Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153, 155)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) zor ve sıkıntılı zamanlarda sahabi efendilerimize sıkıntıdan kurtulmak için hangi duaları tavsiye etmiştir? Kuran’da geçen sıkıntıdan kurtulmak için okunacak ayet hangisidir? İşte sizler için hazırladığımız sıkıntıdan kurtulmak için okunacak tesirli dualar…

Sizler için hazırladığımız dualar:

 • Kur’an’da geçen sıkıntıdan kurtulmak için dualar
 • Sıkıntıda okunacak dua İnşirah Suresi
 • Peygamberimizin (s.a.v) tavsiye ettiği sıkıntı duası
 • Şiddetli sıkıntılı zamanda okunacak tesirli sıkıntı duası
 • Hz. Yunus’un (a.s) sıkıntılı zamanda okuduğu dua
 • Gam ve sıkıntı basınca okunacak dua
 • Sıkıntıdan kurtulmak için sabah akşam 7 defa okunacak dua
 • Belaya uğrayınca okunacak dua
 • Peygamberimizin (s.a.v) sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okuduğu dua
 • Gam keder musibet zamanında okunacak dualar
 • Helal rızık ve bereket duası
 • Sürekli üzüntüye uğrayan kimsenin okuyacağı dua
 • Üzüntü, keder, hastalık veya zorluk isabet eden kimsenin okuyacağı dua
 • Rızkın artması ve borçtan kurtulmak için okunacak duâlar
 • Salât-ı tefrîciyye (nâriye) ve salât-ı münciye duâları
 • Hastalara şifa veren dualar
 • Nazara karşı okunacak dualar

KUR’AN’DA GEÇEN SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN DUALAR

Sıkıntılı zamanlarda edilecek Kur’an’ geçen duanın Arapçası, Türkçesi ve anlamı

 • Arapçası:


 • Türkçe okunuşu:

“…Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ(raşeden). (Kehf Suresi 10. Ayet)

 • Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.” (Kehf Suresi 10. Ayet)

 • Arapçası:

 • Türkçe okunuşu:

“…Rabbenâ efriġ ‘aleynâ sabran veteveffenâ muslimîn(e)”

 • Anlamı:

“Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür.” (Â’raf, 7/126)

SIKINTIDA OKUNACAK DUA – İNŞİRAH SURESİ

İnşirah suresinin okunuşu, anlamı ve Arapçası…

 • Arapçası:

 • Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim ﴾1﴿ Elem neşrah leke sadrek. ﴾2-3﴿ Ve vada’nâ ’anke vizrek. Elleziy enkada zahrek. ﴾4﴿ Ve refa’nâ leke zikrek. ﴾5-6﴿ Feinne me’al’usri yüsrâ. İnne me’al’usri yüsrâ. ﴾7-8﴿ Feizâ ferağte fensab. Ve ila Rabbike ferğab.

 • İnşirah Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla ﴾1﴿ Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? ﴾2-3﴿ Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? ﴾4﴿ Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi? ﴾5-6﴿ Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. ﴾7-8﴿ Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ SIKINTI DUASI

Peygamber Efendimiz’in Hz. Ali’ye (r.a) tavsiye ettiği her türlü sıkıntıyı gideren dua…

 • Arapçası:

Hz. Ali (r.a.) şöyle der: “Resûlullah Efendimiz, başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:


 • Türkçe Okunuşu:

“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

 • Anlamı:

«Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur».” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

ŞİDDETLİ SIKINTILI ZAMANDA OKUNACAK TESİRLİ SIKINTI DUASI

19. asrın en büyük âlim ve âriflerinden Ahmed Zıyâeddîn Gümüşhânevî -kuddise sırruh- Hazretlerinin büyük eseri “Mecmuatü’l Ahzâb”da yer verdiği bu duâ şiddetli sıkıntılara marûz kalındığında bunlardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen çok tesirli bir duâdır.

Ağır ve şiddetli sıkıntıda okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

 • Türkçe Okunuşu:

“İlâhî bi ehassı sıfâtike ve bi ‘izzi celâlike ve bi a’zami esmâike ve bi ‘ismeti enbiyâike ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike es’elüke ziyâdeten fi’l ‘ilm ve tevbeten kable’l mevt ve râhaten ‘inde’l mevt ve mağfireten ba’de’l mevt ve necâten mine’n-nâr ve duhûlen fi’l cenneh ve ‘âfiyeten fi’d-dünyâ ve’l âhirah bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…İlâhî bi hakkı Huseyn ve ahîhi ve ceddihî ve ebîhi ve ümmihî ve benîhi hallısnî mimmâ ene fîh bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…”
 • Anlamı:

“Allâhım! En özel sıfatın hakkı için, celâlinin yüceliği hakkı için, en büyük ismin (ism-i a’zam) hakkı için, peygamberlerinin ma’sûmiyeti hakkı için, velîlerinin nûru hakkı için, şehîdlerinin kanı hakkı için, bilgimi arttırmanı, ölmeden evvel tövbe nasîb etmeni, kolaylıkla can verebilmeyi, öldükten sonra affına uğramayı, cehennemden kurtulmayı, cennete girebilmeyi, dünyâ ve âhiret rahatını, senden rahmetin hürmetine istiyorum…Ey merhametlilerin en merhametlisi! Allahım! Hüseyin, dedesi, kardeşi, babası, annesi ve çocukları hürmetine, beni içinde bulunduğum bu durumdan rahmetinle kurtar. Ey merhametlilerin en merhametlisi!”

HZ. YUNUS’UN (A.S) SIKINTILI ZAMANDA OKUDUĞU DUA

Hz. Yunus’un (a.s) duasının Arapçası, Tükçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz şöyle buyurmuştur: “– Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit:

 • Türkçe Okunuşu:

“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).” (Enbiya, 87)

 • Anlamı:

«Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.» (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

GAM VE SIKINTI BASINCA OKUNACAK DUA

Gam ve sıkıntı basınca okunacak duanın Arapçası ve anlamı…

 • Arapçası:

Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– gam ve sıkıntı basınca şöyle derdi:

 • Anlamı:

“Kullara karşı Allah bana yeter, mahlûklara karşı Hâlik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana O yeter ki O bana kâfî gelir. Bana Allah yeter, O ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O yüce Arşın sâhibidir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, no: 6580)

BELAYA UĞRAYINCA OKUNACAK DUA

Belaya uğramış bir kimsenin okuayacağı duanın Arapçası ve anlamı…

 • Arapçası:

“Bir belâya duçar olmuş bir kimseyi görünce -kendi hâline şükrederek-:

 • Anlamı:

«Seni mübtelâ kıldığı şeyden beni âfiyette kılıp, yarattıklarından pek çoğuna beni tafdil eden Allah’a hamd ederim» derse bu belâ ne olursa olsun ondan afiyette kılınır.” (bkz. İbn Mâce, Duâ, 22; Tirmizî, Deavât, 37; Tuhfetü’z-Zâkirîn, 198 vd.)

PEYGAMBERİMİZİN SIKINTILI VE ÜZÜNTÜLÜ ZAMANLARDA OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin (s.a.v) sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okuduğu duanın Arapçası, Tükçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

İbn-i Abbas radıyallahu anhüma– der ki: Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi:

 • Türkçe Okunuşu:

“Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.”

 • Anlamı:

“el-Azîm, el-Halîm Allah’tan başka bir ilâh yok! Arş-ı Azîm’in sahibi Allah’tan başka ilâh yok! Bütün semâların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilâh yok!” (Buhârî, Deavât, 27; Müslim, Zikr, 83) Yâ Rabb! Bütün âlemlerin ve Arş’ın sahibi ve yegâne hükümrânı Sen’sin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belâyı izâleye ancak sen kadirsin. Bu sebeble senden istiyoruz. Kâffe-i mahlûkat; yani bütün yaratılmışlar senin kudret elindedir. Bilcümle mahlûkatın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle demektir.

GAM KEDER MUSİBET ZAMANINDA OKUNACAK DUALAR

Gam keder musibet zamanında okunacak duanın Arapçası, Tükçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– şöyle buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir düşünce yahud üzüntü geldiği zaman yedi defa:

 • Türkçe Okunuşu:

“Allah, Allahü Rabbî, lâ üşriku bihî şey’en.”

 • Anlamı:

«Allah! Rabbim Allah’tır! O’na hiç bir şeyi şerîk koşmam ben!» desin.” (Ebû Dâvud, Edeb, 36; İbn Mâce, Duâ, 17) Kul: “Ey yedi göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi olan Rabbim! Beni her üzüntü verici şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin yerden kurtar” derse Allah Teâlâ onun üzüntüsünü giderir. (Ali el-Müttakî, no: 3433)

SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN SABAH AKŞAM 7 DEFA OKUNACAK DUA

Sıkıntıdan kurtıulmak için sabah akşam 7 defa okunacak duanın Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası

Her sabah ve her akşam yedi defa:

 • Türkçe Okunuşu:

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.”

 • Anlamı:

“Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5081)

SÜREKLİ ÜZÜNTÜYE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Sürekli üzüntüye uğrayan kimsenin okuyacağı duanın Arapçası, Türkçe Okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası:

“Üzüntüye mübtelâ olan kimsenin edeceği duâ şudur:

 • Türkçe Okunuşu:

“Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ila nefsî tarfate ‘aynin ve aslih lî şe’nî küllehü lâ ilâhe illa ente.”
 • Anlamı:

«Rahmetini umuyorum ey Allah’ım! Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma (nefsime bırakma). Benim her hâlimi düzelt. Senden başka ilâh yoktur.» (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5090; Tuhfetü’z-Zâkirîn, 195 (İbn Hıbbân’dan)

ÜZÜNTÜ, KEDER, HASTALIK VEYA ZORLUK İSABET EDEN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Kendisine bir üzüntü, bir keder, bir hastalık ve zorluk isabet eden kimsenin okuyacağıduanın Arapçası, Türkçe Okunuşu ve anlamı…

 • Arapçası, Türkçe Okunuşu ve Anlamı

“Kendisine bir üzüntü, bir keder, bir hastalık ve zorluk isabet eden kimse:

“Allahû rabbi la şerike leh.” “Allah Rabbimdir, O’nun hiç şerîki yoktur.” derse bütün bunlardan kurtarılır.” (Râmüzû’l-ehâdis, 404 (Teberânî’den)

Reklam 4 Kod Alanı
admin 39
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
kural207 kanal içerisinde, 3 farklı platformdan (mirc, web, mobil) bağlanan 759 kişi muhabbet etmektedir.
Reklam 2 Kod Alanı
söz
yukarı